آزمون تعیین سطح دهم انسانی(شماره1)

این آزمون جهت تعیین سطح ابتدایی دانش آموزان سال دهم انسانی میباشد.