تعیین سطح دهم ریاضی فیزیک (شماره 1)

این آزمون جهت سنجیدن سطح دانش آموز قبل از شروع برنامه میباشد