تعیین سطح یازدهم ریاضی فیزیک (شماره 1)

این آزمون جهت تشخیص سطح علمی دانش آموز قبل از شروع برنامه میباشد