آزمون تعیین سطح دوازدهم انسانی (شماره1)

این آزمون جهت تعیین سطح دانش آموزان دوازدهم انسانی میباشد.