تعیین سطح دوازدهم تجربی (شماره 1)

این آزمون جهت تشخیص سطح علمی دانش آموز قبل از شروع برنامه میباشد