تعیین سطح دوازدهم ریاضی فیزیک (شماره 1)

این آزمون جهت تشخیص سطح دانش آموز قبل از شروع برنامه میباشد