این آزمون برای تشخیص سطح دانش آموزان پایه دهم تجربی قبل از شروع برنامه میباشد.